Hotãrârile Consiliului Local Turceni în Şedința ordinară din 22 februarie 2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor de 1- 8 Martie

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă desfăşurarea manifestărilor legate de organizarea Zilele de 1şi 8 Martie  şi programul privind activităţile ce se vor întreprinde în acest sens

Art.2. Se aprobă devizul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor legate de Zilele de 1 şi 8 Martie

Art.3.(1) Se împuterniceşte primarul oraşului Turceni , doamna Cilibiu Cristina să numească prin dispoziţie comisia care se va ocupa cu organizarea manifestărilor menţionate la art. 1.

 

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei  pentru obiectivul ”Realizare a 40 de unităţi locative sociale în oraşul Turceni, judeţulGorj”

HOTĂRĂŞTE :

Art.unic.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 31.12,2016 şi valoarea rest de executat,  pentru obiectivul  ” Realizare a 40 de unităţi locative sociale în oraşul Turceni, judeţul Gorj”, în sumă totală de 8916698,56 lei, cu TVA, prevăzută în bugetul local la Capitolul ”70.02-Servicii dezvoltare locuinţe”, astfel:

  1. a) Valoarea serviciilor/lucrărilor executate şi decontate până la data de 31.12.2016 în sumă de 1788256,77 lei, cu TVA;
  2. b) Valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii în sumă de 7128441,79 lei, cu TVA, din care suma de 5713690 lei cu TVA solicitată de la bugetul de stat şi suma de 1414751,79 lei cu TVA, de la bugetul local.

 

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei  pentru obiectivul ” Înfiinţare reţea canalizare în satul Murgeşti, aparţinător oraşului Turceni, judeţul Gorj”

HOTĂRĂŞTE :

Art.unic.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 31.12,2016 şi valoarea rest de executat,  pentru obiectivul  ” Înfiinţare reţea canalizare în satul Murgeşti, aparţinător oraşului Turceni, judeţul Gorj”, în sumă totală de 4858484 lei, cu TVA, prevăzută în bugetul local la Capitolul ”74.02-protecţia mediului”, astfel:

  1. a) Valoarea serviciilor/lucrărilor executate şi decontate până la data de 31.12.2016 în sumă de 1964160 lei, cu TVA;
  2. b) Valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii în sumă de 2894324 lei, cu TVA.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării studiilor preliminare necesare depunerii proiectului

”Reabilitarea termică a Spitalului Orăşenesc Turceni, judeţul Gorj”

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă actualizarea studiilor preliminare necesare depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a Spitalului Orăşenesc Turceni, judeţul Gorj” şi anume: Studiu topografic, Studiu geotehnic, Audit energetic şi Expertiză tehnică.

Art.2. Se aprobă alocarea unei sume de bani, prevăzută în bugetul local la Capitolul ”66.02-Sănătate”, pentru achiziţia serviciilor menţionate la articolul precedent.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Turceni şi compartimentele de resort din aparatul de specialitate al Primarului  .

 

 

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziţionarea de servicii de curăţenie

şi întreţinere Sală de sport, oras Turceni, judetul Gorj

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini privind ”Servicii de curăţenie şi întreţinere- Sală de sport”

Art.2. Se aprobă o suma de bani, prevăzută în bugetul local la Capitolul ”67.02 – Cultură, recreere, religie” în vederea achiziţionării serviciilor  menţionate la art.1 din prezenta hotărâre.

 

 

 

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Turceni în  Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Turceni

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se numesc reprezentanţii Consiliului Local Turceni în Consiliul de administraţie al Liceul Tehnologic Turceni, pentru anul şcolar 2017-2018, domnii consilieri :

1.Cornescu Doru-Ion

2.Para Floarea

Art. 2.  Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri , se abrogă .

 

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie a bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016

HOTĂRĂŞTE :

Art. unic.  Se aprobă contul de executie a bugetului local al oraşului Turceni şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016.

 

 

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru proiectul ”Reabilitarea termică a Spitalului Orăşenesc Turceni, judeţul Gorj”

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1.  Se aprobă întocmirea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru proiectul ”Reabilitarea termică a Spitalului Orăşenesc Turceni, judeţul Gorj”.

Art.2. Se aprobă alocarea  unei sume de bani prevăzută în bugetul local la Capitolul ”66.02-Sănătate”, pentru achiziţia serviciilor menţionate la articolul precedent.

 

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii Programului de Îmbunătăţire al Eficienţei Energetice pentru oraşul Turceni, judeţul Gorj

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă întocmirea Programului de Îmbunătăţire al Eficienţei Energetice pentru oraşul Turceni, judeţul Gorj, în vederea elaborării şi depunerii proiectului ”Reabilitarea termică a Spitalului Orăşenesc Turceni, judeţul Gorj”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1.B , pentru obţinerea de fonduri nerambursabile.

Art.2. Se aprobă alocarea unei sume de bani, prevăzută în bugetul local la Capitolul ”51.02-Autorităţi executive”, pentru achiziţia serviciilor menţionate la articolul precedent.

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Turceni pentru a vota primirea de noi membri in Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitară de utilităti publice pentru serviciul de alimentare cu apă si de canalizare ”ADIA” Gorj

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se imputerniceste ,  doamna Cilibiu Cristina , primar al Oraşului Turceni, în calitatea de reprezentant al UAT- oraşul Turceni in Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitară de utilităti publice pentru serviciul de alimentare cu apă si de canalizare ”ADIA” Gorj, pentru a vota acceptarea de noi membri in Asociatie, respectiv aderarea a UAT –comuna Polovragi şi UAT- comuna Baia de Fier .

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.2/2011 privind constituirea

Comisiei Locale de Ordine Publică

HOTĂRĂŞTE :

Art.unic. Hotărârea Consiliului Local Turceni nr.2/2011 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, se modifică după cum urmează:

Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art.unic. Se constituie Comisia Locală de Ordine Publică, în următoarea componenţă:

-Primar-Cilibiu Cristina

-Şeful Poliţiei Turceni-Pardos Claudiu-Ionuţ

-Şeful Poliţiei Locale Turceni-Ciulică Toma

-Secretarul oraşului-Golumbeanu Elena

-Consilier local- Biriboiu Adrian

-Consilier local-Bădoiu Gheorghe-Daniel

-Consilier local-Boboc Ion

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Turceni nr. 189/2010 privind înfiinţarea unităţii de management a Spitalului Orăşenesc Turceni

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Turceni nr. 189/2010 privind înfiinţarea unităţii de management a Spitalului Orăşenesc Turceni, se modifică şi va avea următorul cuprins :

”Art .1. Se aprobă înfiinţarea unităţii de management a Spitalului Orăşenesc Turceni , formată din :

–           Trăistaru Alexandra Valentina – preşedinte ,

–           Tunaru Olimpia Eugenia – secretar,

–           Bădoiu Gheorghe Daniel- membru,

–           Manolache Florina Aurora – membru,

–           Bivolaru Vasile – membru”

Art.2. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local Turceni nr. 189/2010 privind înfiinţarea unităţii de management a Spitalului Orăşenesc Turceni , rămand în vigoare  .

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică

al oraşului Turceni, pe anul 2017

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1.  Se aprobă Planul de Ordine  şi Siguranţă Publică al oraşului Turceni, pe anul 2017.

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reactualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului Turceni, pe anul 2017

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.  Se aprobă reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului Turceni , pe anul 2017.

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achizitiei unor servicii de consultantă în vederea elaborării

Cererii de finanţare şi depunerea proiectului ”Reabilitarea termică a Spitalului Orăşenesc Turceni, judeţul Gorj”,în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,

Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1.B

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă achiziţionarea unor servicii de consultanţă în vederea elaborării Cererii de finanţare şi depunerea proiectului ”Reabilitarea termică a Spitalului Orăşenesc Turceni, judeţul Gorj”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1.B , pentru obţinerea de fonduri nerambursabile.

Art.2. Se aprobă alocarea unei sume de bani, prevăzută în bugetul local la Capitolul ”51.02-Autorităţi executive”, pentru achiziţia serviciilor menţionate la articolul precedent.

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziţionarea unor servicii juridice

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.  Se aprobă  Caietul de sarcini pentru achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică.

Art.2. Se aprobă o suma de bani, fără TVA, prevăzută în bugetul local la Capitolul ”51.02-Autorităţi executive” în vederea achiziţionării serviciilor  menţionate la art.1 din prezenta hotărâre.

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiinţării unei staţii de îmbarcare şi debarcare călători, pe raza oraşului Turceni, judeţul Gorj

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aproba înfiinţarea unei staţii de îmbarcare şi debarcare călători, în zona intersecţiei străzii Gării cu strada Sf. Nicolae, pe raza oraşului Turceni, judeţul Gorj.

Art.2. Se aprobă alocarea unei sume de bani în vederea achiziţionării materialelor necesare înfiinţării staţiei menţionate la articolul precedent.

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Caietului de sarcini

pentru achiziţionarea de servicii transport elevi din oraşul Turceni

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini privind ”Servicii de transport elevi din oraşul Turceni”.

Art.2. Se aprobă o suma de bani, prevăzută în bugetul local la Capitolul ”65.02-Învăţământ”, în vederea achiziţionării serviciilor  menţionate la art.1 din prezenta hotărâre.

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziţionarea de servicii de realizare şi editare ”Ziar local”

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. (1) Se aprobă Caietul de sarcini privind ”Servicii de realizare şi editare-Ziar local”.

(2) Se aprobă publicarea în ziarul local a proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local Turceni.

Art.2. Se aprobă o suma de bani, prevăzută în bugetul local la Capitolul ”51.02 – Autorităţi executive”,  în vederea achiziţionării serviciilor  menţionate la art.1 din prezenta hotărâre.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *